Loading...

Stadgar

Stadgar för föreningen MEGA
Organisationsnummer: 802447-5629
Antagna under ordinarie årsmöte 2023-04-02

§1. Föreningens namn
Föreningens namn är MEGA.

§2. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Malmö kommun.

§3. Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till riksförbundet Sverok. Föreningens beslutande organ är: – ordinarie årsmöte, – extra årsmöte och – styrelse genom fysiska eller digitala möten.

§4. Syfte
Föreningen har som syfte att bedriva en organiserad kultur- och fritidsverksamhet med inriktning på TV-spel och andra elektroniska spel. Främst för ungdomar mellan 6-25 år.

§5. Alkoholfri verksamhet
All verksamhet inom föreningen skall vara alkoholfri.

§6. Tolkningstvist
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§7. Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

§8. Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår löper 1 januari till 31 december.

§9. Medlemskap

9.1 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och har betalat medlemsavgift till föreningen för aktuellt verksamhetsår eller, om medlemskapet är gratis, gör en skriftlig anmälan till föreningen. Medlemskapet gäller till och med det påföljande verksamhetsårets årsmöte. Betald medlemsavgift betalas icke tillbaka.

9.2 Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet.

9.3 Om enskild medlem begär utträde ur föreningen skall detta meddelas skriftligt till styrelsen.

9.4 En medlem som allvarligt skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller motverkar föreningens syfte kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning eller uteslutning.

§10. Styrelsen

10.1 Styrelsen ansvara för föreningens verksamhet, ekonomi, medlemshantering, databaser, juridiska och avtalsmässiga åtagande samt att genomföra det beslut som tas på årsmöten.

10.2 Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret. Eventuella suppleanter som väljs inträder i den ordning de väljs på årsmötet. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet. Valbar är medlem i föreningen.

10.3 Årsmötet väljer ordförande och kassör, styrelsen utser övriga styrelsefunktioner på sitt konstituerande möte. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

10.4 Styrelsen är beslutmässig om minst 3 ordinarie ledamöter eller dess suppleanter, inklusive mötesordförande är närvarande. Suppleanter ska kallas till och kan närvara vid styrelsemöten och har alltid yttranderätt, men rösträtt endast när man ersätter ordinarie ledamot.

10.5 Avsägande av styrelseuppdrag skall skriftligt inlämnas till styrelseordförande. Uppsägningstiden är (4) veckor. Avgående ledamot ersätts av suppleant i den ordning de är valda på årsmöte.

10.6 Styrelsen fattar sina beslut på ordinarie möten, men kan också bereda och fatta beslut via digital kommunikation. Digitala beslut ska konfirmeras och protokollföras på nästkommande styrelsemöte. För beslut krävs enkel majoritet.

§11 – Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen utse en annan ledamot att teckna föreningens firma.

§12. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är en person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen.

§13. Valberedning och kandidaturer

13.1 Årsmötet väljer en eller flera valberedare inför det kommande verksamhetsåret. Årsmötet kan även delegera uppgiften att utse valberedning till styrelsen. Valet ska i så fall ha skett senast före årsskiftet för innevarande verksamhetsår. Valberedningen skall under verksamhetsåret följa styrelsens arbete för att kunna bilda sig en uppfattning om ledamöternas funktion och arbete.

13.2 Valberedare får inte kandidera till förtroendeuppdrag. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.

13.3 Valberedningen skall presentera sitt förslag till föreningens medlemmar senast en (1) vecka före årsmötet.

13.4 Valberedningen skall till årsmötet nominera följande poster.
– Ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter enligt §10 – Styrelsen
– Revisorer enligt §12 – Revisorer

§14 – Ordinarie årsmöte

14.1 Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Om det finns särskilda skäl kan årsmötet hållas senare än den 31 mars, under förutsättning att medlemmarna godkänner det. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Föreningens medlemmar måste meddelas personligen, exempelvis via mail eller telefon. Om alla medlemmar i föreningen är närvarande på mötet och de enhälligt godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.

14.2 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. Motioner och propositioner skall vara medlemmarna tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet.

14.3 Ordinarie årsmötet är beslutmässigt då minst 10% av medlemmarna är närvarande.

14.4 Det justerande årsmötesprotokollet skall skickas till riksförbundet Sverok och Malmö kommun, senast två (2) månader efter årsmötet.

14.5 Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

01. Årsmötets öppnande
02. Val av årsmötets ordförande
03. Val av mötessekreterare
04. Val av två justerare, tillika rösträknare
05. Årsmötets behöriga utlysande
06. Fastställande av dagordning
07. Justering av röstlängd
08. Styrelsens verksamhetsberättelse
09. Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositioner
13. Medlemsavgift
14. Verksamhetsplan
15. Budget
16. Val av revisorer
17. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse samt kandidaturer utöver valberedningens nomineringar
18. Val av styrelse och suppleanter
19. Val av valberedning
20. Övriga ärenden
21. Årsmötets avslutande

§15. Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§16. Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem som senast en (1) vecka före årsmötet uppfyllt kriterierna för medlemskap och som närvarande på årsmötet har yttrande-, förslags- och rösträtt. Dock har den avgående styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet. Årsmötet kan därutöver bevilja annan person yttrande och förslagsrätt i vissa ärenden.

§17. Omröstning
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträtt närvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom. Nedlagda röster räknas ej. Varje medlem med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§18. Stadgeändring

Dessa stadgar kan endast ändras på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar som rör någon av följande paragrafer kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten:

  • Föreningsform (§3)
  • Syfte (§4)
  • Stadgeändring (§18)
  • Upplösning (§19)

§19. Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast tas upp på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Det måste framgå tydligt i kallelsen att detta ärende skall behandlas på årsmötet. Förslaget om upplösning skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten, och vid bägge årsmötena skall beslutet godkännas av minst två tredjedelar (⅔) av avgivna röster vid årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre (3) medlemmar inte godkänner detta.

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar tillfalla ideell verksamhet som går i linje med föreningens syfte (§4).

Till vem och hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet. Föreningens tillgångar får ej tillfalla privatpersoner. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen.