Loading...

Stadgar

Stadgar för föreningen MEGA
Organisationsnummer: 802447-5629
Antagna under extra årsmöte 2017-04-09

§1. Föreningens namn
Föreningens namn är MEGA.

§2. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Malmö kommun.

§3. Föreningsstruktur
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till riksförbundet Sverok. Föreningens beslutande organ är: årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§4. Syfte
Föreningen har som syfte att bedriva en organiserad kultur- och fritidsverksamhet med inriktning på TV-spel och andra elektroniska spel. Främst för ungdomar mellan 15-25 år.

§5. Alkoholfri verksamhet
All verksamhet inom föreningen skall vara alkoholfri.

§6. Tolkningstvist
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§7. Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

§8. Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår löper 1 januari till 31 december.

§9. Medlemskap

9.1 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och har betalat medlemsavgift till föreningen för aktuellt verksamhetsår eller, om medlemskapet är gratis, gör en skriftlig anmälan till föreningen. Betald medlemsavgift betalas icke tillbaka.

9.2 Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet.

9.3 Om enskild medlem begär utträde ur föreningen skall detta meddelas skriftligt till styrelsen.

9.4 En medlem som allvarligt skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller motverkar föreningens syfte kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning eller uteslutning.

§10. Styrelsen

10.1 Styrelsen ansvara för föreningens verksamhet, ekonomi, medlemshantering, databaser, juridiska och avtalsmässiga åtagande samt att genomföra det beslut som tas på årsmöten.

10.2 Styrelsen består av 5 eller 7 ledamöter och 2 suppleanter och väljs av årsmötet. Suppleanterna inträder i den ordning de väljs på årsmötet. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet. Valbar är medlem i föreningen.

10.3 Årsmötet väljer ordförande och kassör, styrelsen utser övriga styrelsefunktioner på sitt konstituerande möte. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

10.4 Styrelsen är beslutmässig om minst 3 ordinarie ledamöter eller dess suppleanter, inklusive mötesordförande är närvarande. Suppleanter ska kallas till och kan närvara vid styrelsemöten och har alltid yttranderätt, men rösträtt endast när man ersätter ordinarie ledamot.

10.5 Avsägande av styrelseuppdrag skall skriftligt inlämnas till styrelseordförande. Uppsägningstiden är (4) veckor. Avgående ledamot ersätts av suppleant i den ordning de är valda på årsmöte.

10.6 Styrelsen fattar sina beslut på ordinarie möten, men kan också bereda och fatta beslut via digital kommunikation. Digitala beslut ska konfirmeras och protokollföras på nästkommande styrelsemöte. För beslut krävs enkel majoritet.

§11 – Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen utse en annan ledamot att teckna föreningens firma.

§12. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är en person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen.

§13. Valberedning och kandidaturer

13.1 Årsmötet väljer en eller flera valberedare inför det kommande verksamhetsåret. Årsmötet kan även delegera uppgiften att utse valberedning till styrelsen. Valet ska i så fall ha skett senast före årsskiftet för innevarande verksamhetsår. Valberedningen skall under verksamhetsåret följa styrelsens arbete för att kunna bilda sig en uppfattning om ledamöternas funktion och arbete.

13.2 Valberedare får kandidera till förtroendeuppdrag.

13.3 Valberedningen skall presentera sitt förslag till föreningens medlemmar senast en (1) vecka före årsmötet.

13.4 Valberedningen skall till årsmötet nominera följande poster.
– Ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter enligt §10 – Styrelsen
– Revisorer enligt §12 – Revisorer

§14 – Ordinarie årsmöte

14.1 Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg.

14.2 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. Motioner och propositioner skall vara medlemmarna tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet.

14.3 Ordinarie årsmötet är beslutmässigt då minst 10% av medlemmarna är närvarande.

14.4 Det justerande årsmötesprotokollet skall skickas till riksförbundet Sverok och Malmö kommun, senast två (2) månader efter årsmötet.

14.5 Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

01. Årsmötets öppnande
02. Val av årsmötets ordförande
03. Val av mötessekreterare
04. Val av två justerare, tillika rösträknare
05. Årsmötets behöriga utlysande
06. Fastställande av dagordning
07. Justering av röstlängd
08. Styrelsens verksamhetsberättelse
09. Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositioner
13. Medlemsavgift
14. Verksamhetsplan
15. Budget
16. Val av revisorer
17. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse samt kandidaturer utöver valberedningens nomineringar
18. Val av styrelse och suppleanter
19. Val av valberedning
20. Övriga ärenden
21. Årsmötets avslutande

§15. Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§16. Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem som senast en (1) vecka före årsmötet uppfyllt kriterierna för medlemskap och som närvarande på årsmötet har yttrande, förslags och rösträtt. Dock har den avgående styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet. Årsmötet kan därutöver bevilja annan person yttrande och förslagsrätt i vissa ärenden.

§17. Omröstning
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträtt närvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom. Nedlagda röster räknas ej. Varje medlem med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§18. Stadgeändring
Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§18) och upplösning (§19) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§19. Upplösning
Upplösning kan endast ske om färre än fem medlemmar vill ha föreningen kvar. För att frågan om upplösning ska kunna behandlas skall den tas upp på ett årsmöte och i kallelsen till detta årsmöte skall det framgå att ärendet ska behandlas. I händelse av upplösning skall alla föreningens tillgångar tillfalla offentlig eller ideell verksamhet som går i linje med föreningens syfte (enligt §4).