Stadgar

Stadgar för MEGA
Stadgar antagna under årsmötet den 29/1 2012
Reviderade 27/6 2015

§1. Namn
Föreningens namn är MEGA.

§2. Säte
Föreningen har sitt säte i Malmö kommun.

§3. Föreningsstruktur
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till riksförbundet Sverok. Föreningens beslutande organ är: årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§4. Syfte
Föreningen har som syfte att bedriva en organiserad kultur- och fritidsverksamhet med inriktning på TV-spel och andra elektroniska spel. Främst för ungdomar mellan 15-25 år.

§5. Alkoholfri verksamhet
All verksamhet inom organisationen skall vara alkoholfri.

§6. Tolkningstvist
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§7. Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

§8. Verksamhetsår
Verksamhetsår är den 1 januari till den 31 december.

§9. Medlem
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och har betalat medlemsavgift till föreningen för aktuellt verksamhetsår eller, om medlemskapet är gratis, gör en skriftlig anmälan till föreningen. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen. Betald avgift betalas icke tillbaka.

§10. Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning,beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträde sker direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§11. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är en person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlemmar av föreningen.

§12. Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

13. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden skall behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse förra året
9. Ekonomisk berättelse förra året
10. Revisorernas berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av ordförande
15. Val av kassör
14. Val av övriga styrelseposter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

§14. Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller om revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen tillkalla extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor innan mötet ska hållas. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§15. Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig gällande avtal . Om särskilda skäl föreligger kan årsmötet utse annan person att teckna föreningens firma.

§16. Rösträtt
För rösträtt på årsmötet krävs medlemskap senast två (2) veckor innan datumet för årsmötet, samt fysisk närvaro. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§17. Omröstning
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträtt närvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§18. Stadgeändring
Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§18) och upplösning (§19) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§19. Upplösning
Upplösning kan endast ske om färre än fem medlemmar vill ha föreningen kvar. För att frågan om upplösning ska kunna behandlas skall den tas upp på ett årsmöte och i kallelsen till detta årsmöte skall det framgå att ärendet ska behandlas. I händelse av upplösning skall alla föreningens tillgångar tillfalla offentlig eller ideell verksamhet som går i linje med föreningens syfte (enligt §4).